Energieffektivitet ligger i allas intresse

Som världsledande tillverkare av fläktar, välkomnar ebm-papst planerna på att revidera direktivet om ekodesign för fläktar EU 327/2011. Enligt vår uppfattning kommer detta direktiv att spela en viktig roll för att öka energieffektiviteten med 30% fram till år 2030.

Ambitiösa krav på verkningsgrad ligger inte bara i Tysklands intresse. Den planerade revisionen av ekodesigndirektivet för fläktar är ett steg i rätt riktning och kommer att vara till nytta för europeiska företag. Med en arbetsstyrka på mer än 9 000 personer i Europa och en omsättning på 1,5 miljarder Euro, investerar ebm-papst själva över 85 miljoner Euro per år i forskning och utveckling. Ekodesigndirektivet ligger bakom en del av denna investering.

Direktivet innebär en enorm möjlighet för den Europeiska ekonomin. Idag är mer än 800 000 jobb redan direkt kopplade till tillverkning av energieffektiva produkter enbart i Tyskland, där försäljningen av energieffektiva produkter och tjänster ökade med 11% till 162 miljarder Euro förra året. Nyligen har dock tillväxttakten för de inblandade företagen avtagit. Många företag är osäkra på framtiden och vill se en politisk ramverk med en långsiktig strategi och bindande mål. Tekniskt sett kan branschen uppnå mycket mer. I förhållande till potentialen är de mål som hittills formulerats inte tillräckligt ambitiösa.

Möjligheterna att öka verkningsgraden är i många fläktar mycket större än vad som krävs i de gränsvärden som trätt i kraft i januari 2015. Så det är viktigt att i samband med översynen av direktivet ta tillfället i akt och öka kraven på höjd energieffektivitet istället för att ha en defensiv attityd och en "business as usual" syn. Förutom större krav på energieffektivitet har tre aspekter särskild betydelse för det framtida genomförandet av direktivet:

1. Utvidgning av tillämpningsområdet. Ett stort antal fläktar i effektområdet under 125 W omfattas hittills inte av några bestämmelser avseende energieffektivitet. Direktivet bör gälla även dessa produkter.
2. Direktivet bör gälla alla fläktar oavsett om de är installerade i andra produkter eller används som "stand-alone" fläktar. Detta skulle vara ett effektivt sätt att stoppa ineffektiva fläktar som ingår i importerade produkter som används inom EU. Den europeiska tillverkningsindustrin behöver "lika villkor" för att kunna undvika en massiv förlust av arbetstillfällen.
3. Marknadsövervakningsprocess med aktivt deltagande från industrin. En särskilt viktig aspekt är att övervaka produkter som importeras från länder utanför Europa. Det får inte vara möjligt för vissa branscher och produkter att kringgå regelverket eller utnyttja kryphål. Ett marknadsövervakningssystem måste fungera effektivt och industrin skulle stödja dess införande.

Världen förväntar sig att Europa ska bidra till minskad klimatpåverkan. Så låt oss göra en framgång av "Green Tech made in Europe" och ge vår export en rejäl skjuts! Ökad energieffektivitet skulle medföra sociala, ekologiska och ekonomiska fördelar. Och det skulle göra oss mindre beroende av opålitliga regioner och regimer. Ökad energieffektivitet ligger i allas intresse: Företag, konsumenter och framtida generationer.

Orginaltext: Rainer Hundsdörfer, koncernchef ebm-papst