EC-teknologi i gaspanna för effektiv lokal värmeförsörjning

Foto: Fotolia/Elnur
Traditionellt har uppvärmning i städer krävt större centrala fjärrvärmeanläggningar och omfattande rörsystem för distributionen av det uppvärmda vattnet. Dessa lösningar kräver stora investeringar och ett problem är de värmeförluster som uppstår under distributionen till de fastigheter som ska värmas upp. Under de senaste åren har det dock skett en teknisk utveckling som resulterat i kraftfulla mindre gaspannor med hög effekt som möjliggör mer decentraliserade värmelösningar. ebm-papst har varit engagerade i denna utveckling genom att ta fram en applikationsanpassad gasfläkt med EC-teknologi.

Fläkten används i en gaspanna som ger en effekt på upp till 2 Megawatt (2 MW) vilket är tillräckligt för att värma upp både höghus och hela bostadsområden. De lokala värmelösningar som nu är möjliga reducerar kostnaderna, minimerar värmeförlusterna och är även bra för miljön då de reducerar de utsläpp som större anläggningar orsakar. Avsaknaden av en tillräckligt effektiv gasfläkt krävde tidigare att flera gaspannor måste kopplas samman för att man skulle få ut den effekt som nu uppnås med gaspannan med 2 MW effekt. En viktig fördel med lokala värmelösningar är att de är betydligt mindre underhållskrävande och ger lägre installationskostnader jämfört med större fjärrvärmeanläggningar.

Det finns också andra faktorer som driver på trenden mot decentraliserad uppvärmning. En sådan faktor är att uppvärmning med naturgas blir vanligare och till skillnad mot konventionella fjärrvärmekoncept ger användningen av naturgas avsevärt mindre koldioxidutsläpp. Med det stora fokus som idag finns på klimatfrågorna är det också troligt att vi får se en fortsatt ökad användning av naturgas i kombination med decentraliserade värmelösningar. Ytterligare en faktor som talar för lokal uppvärmning är att projekten blir mindre tidskrävande och det uppstår också mindre störningar när gator och känsliga stadsmiljöer inte behöver grävas upp för nedläggning av fjärrvärmerör. Tekniken för lokala värmelösningar blir också särskilt attraktiv i nya och expansiva bostadsområden där det ställs krav på korta projekt- och byggnadstider.

En gaspanna räcker för ett höghus med 50 våningar eller 100 enfamiljshus
Det krävs cirka 2 MW kapacitet för att leverera värmevatten och kranvatten till byggnader med 50 våningar eller cirka 100 enfamiljshus. Vid utvecklingen av den nya typ av gaspannor med 2 MW effekt, och ebm-papst radialfläkt, har ambitionen varit att optimera förbränningseffekten för att reducera uppvärmningskostnaderna men också för att minska utsläppen och miljöpåverkan. Dessutom möjliggör ny teknik en mer effektiv förbränning även vid lägre temperaturer, och det skapas också nya möjligheter att modulera förbränningen med utgångspunkt från det aktuella uppvärmningsbehovet.

Gaspannan i kombination med ebm-past gasfläkt eliminerar därmed en av nackdelarna med traditionell gasteknologi. Tidigare fanns inga lösningar för modulering över ett brett spektrum i applikationer med krav på över 1 MW effekt. För att uppnå önskad kapacitet har det krävts att flera gaspannor kopplas samman i så kallade kaskadlösningar. Förutom de ökade installationskostnader detta innebär leder det också till högre underhållskostnader. Med ebm-papst gasfläkt G3G 315 finns nu en lösning som gör det möjligt att med en gaspanna med 2 MW effekt tillgodose ett lokalt uppvärmningsbehov. Givetvis kan också 2 MW-pannor som är utrustade med ebm-papst gasfläkt kopplas samman i kaskad när uppvärmningsbehovet kräver mycket stor kapacitet. En region där detta kan bli aktuellt är i Asian där stora höghuskomplex byggs på relativt små ytor vilket möjliggör lokala värmelösningar.

Applikationer även inom processindustrin
Den nya gasfläkten bygger på många års erfarenhet och G3G 315 har utvecklats med stort fokus på gaspannor, med den kan även användas i andra applikationer där det ställs krav på transport av stora luftvolymer. Ett exempel är inom processindustrin. Liksom i många andra fläktlösningar från ebm-papst kännetecknas G3G 315 av en optimal matchning mellan aerodynamisk utformning, olika komponenter och EC-motorns egenskaper. En ny motor- och elektronikkonfiguration möjliggör ett så högt varvtal som 6 000 rpm. I kombination med en mer optimerad luftdirigering blir fläktmoduleringsområdet mycket brett (upp till 1:8). Tack vare detta kan driften av en gaspanna optimeras även när det uppstår stora variationer i uppvärmningsbehovet.

Gasfläkten är också den första på marknaden som i en och samma enhet täcker ett så brett effektområde som 250 till 2,000 kW. Förutom en mycket effektiv gasförbränning var också enkel integration med moderna styrsystem ett viktigt mål under utvecklingsarbetet. G3G 315 har därför ett standardiserat gränssnitt i motorstyrenheten för överföring av viktiga data via en PWM eller 0-10 V-signal, eller med Modbus RTU. Fläkten har en kapacitet på upp till 4.300 m³/h (vid öppen drift) och bygger upp ett maximalt baktryck på 6 200 Pa. Flödesmedietemperaturen kan vara upp till 50°C och den maximala tillåtna omgivningstemperaturen för EC-motorn är 60°C. Gasfläkten har formatet 530 x 550 x 365 mm (L x B x D) och både hölje och fläkthjul är tillverkat av aluminium. Såväl motor som elektronik har ett robust kapsling som garanterar en hög driftsäkerhet även i mycket krävande applikationsmiljöer.


Läs mer:

Radialfläkt för effektiva lokala värmelösningar med bara en gaspanna
Broschyr: Highest output for the highest buildings