Viktigt att välja rätt jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare klassificeras utifrån vågformen hos läckströmmen de ska reagera på. Att välja rätt jordfelsbrytare är viktigt och det gäller även i applikationer med EC-motorer.

De elektriska apparater som idag används på kontor, i bostäder, butiker och offentliga byggnader har under de senaste åren utvecklats snabbt och elektromekaniska produkter innehåller mer och mer elektronik. Samtidigt ställs allt högre krav på tekniken som skyddar både människor och teknik för felströmmar. Även om människokroppen är en ganska dålig elektrisk ledare så räcker det med en spänning på strax över 50 volt för att orsaka skada. Därför är det viktigt med jordfelsbrytare som är ett komplement till säkringarna i en elcentral. Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmar i en fas och en neutralledare. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar löser en skyddskrets ut och bryter strömmen. För att ge tillräcklig personlig säkerhet används som regel jordfelsbrytare Typ A som löser ut inom 30 ms vid 10 mA eller 30 mA (milliAmpere). Typ B är en jordfelsbrytare som löser ut vid 300 mA vilket krävs för brandsäkerhet.

Att välja rätt jordfelsbrytare är också oerhört viktigt i många applikationer med EC-motorer (elektroniskt kommuterade DC-motorer). Kraven på dessa jordfelsbrytare är många gånger att de även ska lösa ut vid pulserande likfelsströmmar och vid så kallade glättade likfelströmmar. Likaså att de tar hänsyn till laddströmimpulsen mot jord vid inkoppling på nätet. Det är också viktigt att den jordfelsbrytare som väljs är lämplig för motorns avledningsström. Uppträder impulsartade felströmmar till följd av kortvariga nätöverspänningar och olikformig fasbelastning vid inkoppling kan det vara lämpligt med jordfelsbrytare som har korttidsfördröjning.

Olika krav vid passiv och aktiv effektfaktorkorrigering (PFC)
Något som ytterligare gör att valet av jordfelsbrytare kan bli komplicerat är den ökade användningen av tekniken Power Factor Correction (PFC) vars svenska term är EffektFaktorKorrigering. Det är en teknik som används för att förbättra förhållandet mellan en den aktiva och skenbara effekten. Man skiljer på passiv PFC och aktiv PFC. Passiv PFC innebär att effekfaktorkorrigeringen endast utförs med passiva komponenter. Vid aktiv PFC utförs korrigeringen med aktiva komponenter i form av integrerade kretsar som styr utseendet på strömkurvan med hjälp av olika inbyggda algoritmer. För EC-motorer med passiv PFC kan jordfelsbrytare Typ A användas. Vid EC-motorer som drivs parallellt med aktiv PFC för undvika övertonsströmmar på nätet krävs det som regel en analys av vågformen hos en felström för att det ska vara möjligt att välja rätt jordfelsbrytare.

Med aktiv PFC kan nätspänningen CZWK över kondensatorn ställas in på värdet UZWK > √ 2×Uac,rms. Här är spänningen är alltid större än 0 V. Minimivärdet som krävs är Umin = UZWK -√ 2×Uac,rms. Om det finns ett isolationsfel uppstår samma effekt som om ett motstånd infördes mellan UZWK+ och PE. Felströmmen fungerar analogt med spänningen. Tester som genomförts av ebm-papst vid olika felströmmar visar att jordfelsbrytare Typ A inte alltid löser ut vilket ytterligare belyser hur viktigt det är att vara noggrann vid valet av jordfelsbrytare. Testerna visar också att brytare av Typ B är rätt val för EC-motorer med aktiv PFC och att dessa jordfelsbrytare ger den nödvändiga säkerheten för såväl människor som maskiner och olika slags industrisystem.