Uppgraderat ventilationssystem kortar rengöringsprocessen i Europas största slakteri

Foto: ebm-papst
Hygienkraven är höga i ett slakthus och Danish Crown lägger stor vikt vid att företagets slakterianläggningar noggrant rengörs och att all fuktighet efter rengöringen har avlägsnats innan ett nytt skift startar sitt arbete. Mellan varje arbetsskift sker en mycket detaljerad rengöring och det finns därför stora fördelar med att kunna korta tiden för rengöringsprocessen och därmed också den tid som anläggningen inte kan användas. Med traditionella ventilationssystem har det hos Danish Crown, som har Europas största svinslakteri i danska Horsens, tidigare krävts mycket värme för att avlägsna luftfuktigheten. Lösningen var också energikrävande och det var en av anledningarna till att företaget började titta på en effektivare och mindre energikrävande ventilationslösning. Ett krav var också att ett nytt ventilationssystem skulle vara lätt att anpassa till företagets tuffa krav och att det, med tillgång till nya funktioner för styrning, skulle vara användarvänligt.

Det blev energispecialistföretag EnergiMidt som fick lämna ett förslag hur ventilationssystemet skulle kunna effektiviseras och även tillgodose Danish Crowns övriga krav. Kärnan i det förslag som togs fram utgjorde av energieffektiva EC-fläktar från ebm-papst i kombination med sensorer som kontinuerligt mäter fuktighetsnivån i slakterianläggningen. Förslaget togs emot positivt av Danish Crown. ”Lösningen skulle göra det möjlighet för oss att på ett smidigt sätt anpassa luftflödet efter behovet. Med den äldre lösningen fanns inte den möjligheten till styrning och fläktarna gick på full effekt även om det endast var lite fukt som behövde avlägsnas innan produktionsytorna var torra”, säger Torben Andersen som är energiansvarig på Danish Crown. Innan beslut togs om att göra en fullskalig installation gjordes en provinstallation i ett mindre slakthus i Danmark.

96 EC-fläktar monterade som fläktväggar
Provinstallationen visade att operatören med hjälp av sensorerna fick full kontroll över luftfuktigheten och därmed också kunde optimera luftflödet och värmen för att så snabbt som möjligt torka lokalerna efter varje rengöring. När Torben Andersen efter en tid analyserade energiförbrukningen hade han först svårt att tro på resultatet. Han trodde först att det var något fel på analysen och siffrorna. ”Vi hade förväntat oss att spara cirka 30-40 procent, men det blev nästan 90 procent! För säkerhets skulle gjorde vi ytterligare mätningar och fick då samma fantastiska resultat”, säger Andersen.

Efter provinstallationen blev det enkelt för Danish Crown att ta beslut om en modernisering av anläggningen i Horsens. Lösningen blev att montera ebm-papst som fläktväggar. Totalt installerades 96 EC-fläktar som var anslutna till ett stort antal fuktsensorer. Den totala flödeskapaciteten hos det nya ventilationssystemet är, vid full effekt, 108.000 kubikmeter luft per timme. Tiden mellan arbetsskiften har kortats betydligt tack vare en effektivare torkprocess och till detta kommer en mycket stor energibesparing. Även i Horsens visar nämligen analyser som gjorts att besparingen, precis som i det mindre slakteriet, nästan uppgår till 90 procent.