RadiCal och HyBlade med EC-motorer ger energieffektiva och tysta värmepumpar

Radialfläkten RadiCal, axialfläkten HyBlade och även ett styrsystem från ebm-papst ger energieffektiva och tysta värmepumpar med hög verkningsgrad

Utvecklingen när det gäller uppvärmning av bostäder går mot att förnyelsebara energikällor ersätter fossila bränslen. I allt fler privatbostäder installeras också miljövänliga värmepumpar. Tyskland får illustrera den stora potential som finns att förbättra och effektivisera befintliga uppvärmningssystem med mer miljövänlig teknik. Av landets 18 miljoner värmeanläggningar är det mindre än 20 % som har modern teknik och de är alltså beroende av att drivas med fossila bränslen. För leverantörerna av värmepumpar som används både för uppvärmning och varmvatten innebär det att finns en mycket stor marknadspotential. Det är dock inte alla värmepumpar som passar för privatbostäder eller som ersättning för äldre teknik i samband med renoveringar. Även om nästan alla värmepumpar bygger på samma princip är det mycket stora skillnader när det gäller effektivitet, installationsvänlighet och kostnader.

Principen för hur en värmepump fungerar kan jämföras med ett kylskåp som drar värme från livsmedel. Den värmen avges dock utan att tas tillvara medan en värmepump tar värme från omgivningen och överför den till ett värmemedium. Detta sker genom att värmepumpen använder ett köldmedium med mycket låg kokpunkt. Köldmediet förångas sedan när det passerar en värmekälla som den tar energi ifrån. En kompressor kondenserar köldmediet, som nu är i gasform, vilket ökar dess temperatur och som sedan överförs till värmesystemet eller används för att producera varmvatten.

Många olika slags värmepumpar
Värmepumpstekniken är flexibel och det finns många olika typer av värmepumpar att välja mellan beroende på vilken energikälla som ska utnyttjas. Några exempel är grundvattenvärmepumpar, luft/luft-värmepumpar, luft/vatten-värmepumpar, sjövärmepumpar, ytjordvärmepump och bergvärmepump. En stor fördel med värmepumpstekniken är att den är något av ”solfångare”. De utnyttjar solenergi som lagrats i exempelvis grundvatten, övre jordlager eller sjövatten.
Vilken värmekälla som är den mest idealiska för ett värmepumpsprojekt avgörs av flera olika faktorer som exempelvis typ av byggnad och vilken värmekälla som finns tillgänglig.

En grundvattenvärmepump utnyttjar det faktum att grundvatten har en relativt hög temperatur även på vintern. I Tyskland mellan sju och tolv grader celsius. Ur energisynpunkt är vatten den bästa värmekällan och vatten/vatten-värmepumpar är också mycket effektiva. Att utnyttja grundvattnet är dock relativt dyrt och det krävs ofta tillstånd och en hel del förarbete med borrning av testhål för analys av om grundvattnet har rätt kvalitet och temperatur. Även ytjordvärmen är en bra energikälla och här är också temperaturen mellan sju och tolv grader. En teknik som används för villor är att i trädgårdar gräva ner plaströrsplattor på ett djup av 1,2 till 1,5 meter och dessa fungerar som värmekollektorer. Nackdelen är att systemet kräver en relativt stor och öppen trädgård som inte kan bebyggas efter installation.

Luft är en lättillgänglig energikälla
Luft är en lättillgänglig energikälla och det har också lett till att luft/luft och vatten/luft-värmepumpar har en mycket stor marknadsandel. Dessa värmepumpar är mycket flexibla och även effektiva. De är också enkla att installera och kräver endast små ombyggnationer och förändringar i en befintlig fastighet. En stor fördel är också att de kan användas för uppvärmning av varmvatten även vid relativt låga utomhustemperaturer. Om det är drygt 20 grader utomhus är det med den senaste värmepumpstekniken möjligt att få en ledningstemperatur i ett varmvattensystem på över 60 grader. En stor fördel är att tekniken gör det möjligt att modernisera äldre byggnader utrustade med varmvattenradiatorer.

Luft/luft – och vatten/luft-värmepumparna har också en hög verkningsgrad. Verkningsgraden anges som värmefaktorn, även kallad COP-värdet (Coefficient Of Performance), och den används för att beskriva förhållandet mellan hur mycket användbar värmeenergi man får ut på den mängd energi som förs in. Hos värmepumpar som utnyttjar luft som energikälla är värmefaktorn som regel runt 4 vilket är mycket bra och det bidrar också till sänkta energikostnader för fastighetsägarna. Det höga COP-värdet är möjligt genom utnyttjandet av ny teknik, utvecklingen av nya komponenter och en optimal samverkan mellan en värmepumps olika delar.

ebm-papst fläktar hjälper till att halvera både energiförbrukning och ljudnivå
Det finns två varianter av luft/vatten-värmepumpar på marknaden: en för inomhus- och en för utomhusbruk. Vid inomhusinstallationer transporteras utomhusluften via kanaler och det uppstår då ett tryckfall i kanalerna. Kompakta radialfläktar som ebm-papst RadiCal med EC-motorer är idealiska i dessa installationer då de gör det möjligt att bygga upp ett högt tryck samtidigt som de är kompakta och kräver mycket litet utrymme. RadiCal överstiger kraven i Erp-direktivet och fläktarna halverar ofta energiförbrukningen jämfört med fläktar försedda med AC-motorer. De är dessutom mycket tysta.

Vid utomhusinstallationer är kondensorn placerad utomhus med endast en köldmedieledning som leder inomhus. Varken tillgängligt utrymme eller tryckfall är sällan ett problem vid dessa värmepumpar, men det kan ljudnivån vara och särskilt då nattetid. För att slippa stänga av värmepumpen på natten kan axialfläktar installeras och som gör det möjligt köra fläktarna med lägre hastighet vissa tider av dygnet. Med HyBlade® från ebm-papst är det möjligt. Tack vare EC-motorer med integrerad elektronik finns möjligheter till flexibel varvtalsreglering och lägre hastighet nattetid. Dessutom är de betydligt tystare över hela varvtalsområdet och jämfört med fläktar försedda med AC-motorer drar de också cirka 30 till 50 procent mindre energi.

Styrsystem för intelligent styrning av komponenter
EC-fläktar från ebm-papst är en av de komponenter som bidragit till att dagens luft/vatten-värmepumpar får allt högre verkningsgrad samtidigt som de är energieffektiva. Den största energiförbrukaren i en värmepump är kompressorn och därför är moderna värmepumpar utrustade med direktdrivna istället för remdrivna kompressorer. För att optimera driften av förångaren, och för att spara energi, utnyttjas också fördelarna med förångarstyrning med elektroniska expansionsventiler. För att luft/vatten-värmepumpar ska bli verkligt effektiva krävs det också att alla ingående komponenter samarbetar på ett intelligent sätt, och för det behövs ett bra styrsystem. Även här har ebm-papst bidragit till värmepumpsutvecklingen genom styrsystemet Argus Vision från ebm-papst holländska dotterbolag. Det är ett integrerat och väderstyrt system som reglerar hastigheten på EC-fläktarna utifrån önskad inomhustemperatur, systemet behovsstyr kompressorn och optimerar även regleringen av den elektroniska expansionsventilen. Argus Vision förenklar installationen och inställningarna då systemet är operatörsvänligt och har ett användarvänligt gränssnitt.

Läs mer:
RadiCal: Effektiva radialfläktar för lågtrycksapplikationer
HyBlade sätter en ny standard för axialfläktar