Programmet som gör det enkelt att träffa mitt i prick vid valet av fläktar

Foto: fotolia.com/alphaspirit
ebm-papst program FanScout underlättar bl a arbetet med att optimera fläktväggar i exempelvis datacenters
Att man väljer den bästa fläkten för en viss applikation är avgörande för en fläktlösnings effektivitet och prestanda. Är inte en fläkt tillräckligt kraftfull kommer den inte att ge det önskade luftflödet. Om den är överdimensionerad kommer fläkten att använda onödigt mycket energi. För att underlätta valet och göra det möjligt att snabbt hitta rätt fläkt har ebm-papst utvecklat fläktvalsprogrammet FanScout. FanScout ger beställare, konsulter, installatörer och många andra ett effektivt verktyg i planeringsarbetet. Arbetstiden som annars krävs för att välja rätt fläkt blir betydligt kortare samtidigt som det blir betydligt enklare att hitta optimala fläktlösningar.

Datacenters är ett exempel på applikationsområde där det är viktigt att göra rätt fläktval. Anledningen är att kylanläggningar i datacenters kan stå för så mycket som 37 % av den totala energikostnaden. Det är därför absolut nödvändigt att fläktar som drivs parallellt i så kallade fläktväggar, enligt ebm-papst koncept FanGrids, har en optimalt anpassad design i förhållande till applikationskraven. En fläktvägg med flera mindre fläktar har stora fördelar jämfört med fläktlösningar bestående av bara har en stor fläkt. Luftflödet genom värmeväxlare och filter blir jämnare och effektivare. Dessutom kräver en fläktvägg ofta ett mindre utrymme vilket ger lägre installationskostnader.

Verkligt uppmätta värden som utgångspunkt
Det är för att eliminera de negativa konsekvenserna av att använda olämpliga fläktar som ebm-papst har utvecklat FanScout. Med programmet går det snabbt att hitta den perfekta fläkten, eller fläktarna, till en viss applikation. Programvaran tar hänsyn till upp till fem olika driftspunkter och arbetar med verkligt uppmätta värden. Skillnaden mellan beräknade driftsdata och faktiskt uppmätta värden efter avslutad installation är så liten att certifieringsorganet TÜV SÜD har gett programmet högsta möjliga noggrannhetsklassificering. Det innebär att programmets användare får absolut tillförlitliga och mycket exakta uppgifter. Programmet mäter inte bara prestanda hos enskilda fläktkomponenter utan utvärderar också ett fläktsystem som helhet med fläkthjul, EC-motorer och integrerad styrelektronik.

När FanScout används för att designa en fläktvägg reduceras först antalet potentiellt lämpliga fläktar till en översiktlig sammanställning av olika alternativ. Sedan kan man med hjälp av programvaran gå vidare och göra ett mer begränsat urval. Upp till fem olika arbetspunkter kan anges. Driftstiderna för var och en av dessa driftspunkter kan presenteras för ett år och resultatet tjänar sedan som grund för mer exakta beräkningar och analyser. Metoden ger en mycket tillförlitlig indikation om den årliga energiförbrukningen och även förväntade driftskostnader. Med hjälp av FanScout får man på detta sätt en betydligt högre noggrannhet jämfört med traditionella metoder för att välja lämpliga fläktar.

Redundans ger driftsäkerhet
Fläktväggar som installeras i luftkonditionerings- och ventilationssystem konstrueras som regel med en viss nivå av redundans för att garantera att den nödvändiga mängden luft alltid kan levereras till en byggnad. Denna parameter i programmet anger hur många fläktar som kan stängas av utan att det finns en risk för att luftflödet ska underskrida ett önskat värde. Två viktiga aspekter måste övervägas i samband med detta. För det första måste kapaciteten hos de återstående fläktarna vara tillräcklig för att de ska kunna kompensera för den luft som inte levereras av fläktar som inte är i drift. För det andra måste det också vara möjligt att få tillräcklig kompensation för ett eventuellt bakåtriktat luftflöde genom fläktarna. FanScout visar data för applikationer både med och utan ett bakåtriktat luftflöde. Det utrymme som finns tillgängligt för installationen av en fläktvägg kan också anges i programmet. Det här alternativet är särskilt användbart om installationsytan för fläktarna är begränsat eftersom funktionen tar hänsyn till de tryckförluster som uppstår om fläktarna är placerade för nära väggar eller andra fläktar. Ett ytterligare alternativ gör det möjligt att begränsa antalet fläktar som kan uppfylla applikationskraven, och även det totala antalet fläktar som kan ingå i en fläktvägg.

Ger information om bl a ljudnivåer och livscykelkostnader
Programmet FanScout beräknar alla möjliga FanGrid-kombinationer utifrån de parametrar som angetts och presenterar dem i rangordning och tabellform utifrån deras energieffektivitet. Förutom energiförbrukningen ges information om bl a den rekommenderade fläkttypen, antalet fläktar som arbetar parallellt, luftflöde och fläkthastighet. Programmet ger också en tydlig bild av skillnaden mellan de valda fläktarnas hastighet och den nominella hastigheten och man får på så sätt ett mått på "reservkapaciteten" för det valda alternativet. Luftflödeskapacitet, energiförbrukning och verkningsgrad presenteras grafiskt för varje tänkbar fläktkombination.

De angivna driftspunkterna anges också grafiskt och dessutom ger FanScout information om ljudnivåerna för olika fläktkombinationer. Funktionen visar ljudnivån, antingen på inlopps- eller utloppssidan, vid varje angiven driftspunkt. Denna funktion är särskilt användbar om en fläktvägg ska användas i ljudkänsliga miljöer som kontor och bostadsområden. FanScout har också en funktion som gör det möjligt att studera livscykelkostnaderna för olika fläktalternativ med hänsyn taget till energiförbrukning, driftstid och elkostnader. Om även kostnaderna för inköp, installation och service registreras i programmet visas den totala livscykelkostnaden för en fläktvägg. FanScout underlättar därmed arbetet med att göra realistiska kostnadsbedömningar och ta fram tillförlitliga underlag inför ett investeringsbeslut.