Naturliga köldmedel i kylanläggningar ställer krav på säkra fläktar

I slutet av november samlades mer än 400 beslutsfattare från olika länder och branscher i Italien när konferensen ATMOsphere Europe arrangerades för nionde gången. I fokus för konferensen stod den utveckling som pågår mot användning av naturliga köldmedel i kylanläggningar, kyldiskar och andra typer av kylsystem. Under konferensen genomfördes ett stort antal workshops och ebm-papst var inbjudna för att informera om olika fläktlösningars betydelse i kylsystem med naturliga köldmedel, och den tekniska utveckling som sker inom fläktområdet. Det var Patrick Stern, Marknadschef Kyla hos ebm-papst, som berättade om tekniska trender, fläktinnovationer och kraven på fläktlösningar som används i olika kylapplikationer. ebm-papst är en av bronssponsorerna till ATMOsphere Europe 2018.

Miljöskäl är en av de starkaste drivkrafterna i den utveckling mot användning av naturliga köldmedel som pågått ett antal år. Direktivet (EU) 517/2014, även känt som fluorgasdirektivet, har varit i kraft sedan 1 januari 2015. Direktivet reglerar den gradvisa minskningen av utsläppen inom industrin och målet är en reducering med 70 % år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Vid sidan av ammoniak och CO2 blir naturliga köldmedel som isobutan, propan och propen också alltmer populära som ett ekologiskt alternativ till (delvis) halogenerade kylmedel.

Ökad användning av naturliga köldmedel
Denna utveckling är givetvis positiv, men den är inte problemfri. Vid funktionsfel i en kylanläggning med giftfria kolväten kan det nämligen bildas explosiva blandningar med syre. Detta innebär att alla producenter av fläktar har en utmaning i att utveckla fläktlösningar som uppfyller de säkerhetskrav som ställs vid användning av naturliga köldmedier. Detta samtidigt som det ställs krav på att fläktarna ska vara energieffektiva och ha låg ljudnivå.

På konferensen berättade Patrick Stern om hur ebm-papst driver det tekniska utvecklingsarbete som lett fram till ett flertal säkra fläktlösningar. Patrick Stern har arbetat på olika positioner inom ebm-papst i arton år och är även ansvarig för företagets program med explosionssäkra ATEX-fläktar. Dessa fläktar överensstämmer med ATEX-standarden EN 60079 och är därför även godkända för användning i stora kylsystem samt i så kallade kaskadsystem med mer än 150 g brandfarligt kylmedel.

ATMOsphere är en global konferensserie
ATMOSphere är en global serie av konferenser och nätverksmöten som med åren har utvecklats till en plattform för diskussion, erfarenhetsutbyte och främjande av användningen av naturliga köldmedier. Under 2018 har konferenser arrangerats i Amerika, Europa, Asien, Australien och Sydafrika. Konferenserna riktar sig främst till beslutsfattare från industrin och regeringar, men också till slutanvändare av teknik vars inköpsbeslut kan ha ett betydande inflytande på klimatförändringen.