Mer än 1.500 EC-fläktar från ebm-papst i stort datacenter i USA

Foto: Jake Belcher
ENGIE är ett globalt företag med verksamhet i cirka 70 länder och med fokus på tre affärsområden; elektricitet, naturgas och energieffektivisering. Inom energieffektivisering är det divisionen ENGIE Services U.S. som ansvarar för uppdragen och ett viktigt kundsegment är stora datacenters. Genom noggranna analyser och detaljerade genomgångar av allt på ett datacenter som förbrukar energi har ENGIE Services U.S. (som tidigare hette OpTerra Energy Services) hjälpt många kunder till mycket stora energibesparingar. Ett datacenter i New Jersey är ett bra exempel på det. Här har bland annat mer än 1.500 av ebm-papst EC-fläktar installerats både på tak och under golven i datacentret. Tillsammans med andra energibesparande åtgärder, som exempelvis byte till LED-belysning, beräknas den årliga besparingen uppgå till cirka 7,3 miljoner kilowatttimmar. Besparingen är så stor att återbetalningstiden för de omfattande investeringar som gjorts är mindre än två år.

Danielle Owen arbetar med affärsutveckling och kundprojekt hos ENGIE Services U.S. Uppdragen omfattar alla typer av byggnader och kan avse allt från översyn av luftkonditioneringssystem till belysning och värmesystem. Många gånger är det en kombination av åtgärder inom samtliga områden som gör att ENGIE Services U.S. kan hjälpa kunder till stora energibesparingar. I alla projekt arbetar Danielle och hennes kollegor efter en modell som alltid startar med noggranna analyser av befintliga installationer i en byggnad. Så var också fallet när ENGIE Services U.S. blev kontaktade av ett företag med många datacenters runt om i USA. ”Företaget har 40 datacenters i USA och många av dessa är så kallade samlokaliseringscenters där företag kan placera sina servrar och utnyttja de fördelar som det innebär att dela en teknisk infrastruktur med andra företag. Vårt uppdrag blev att ta reda på i vilka anläggningar det fanns störst energisparpotential”, säger Danielle Owen.

Daniel Owen och hennes team började med att analysera energiförbrukningen, se över tekniska installationer samt styr- och övervakningssystemen på samtliga datacenters. Man gjorde också jämförelser och undersökningar av energipriser och möjligheten till energisparstöd i aktuella delstater i USA. ”Det finns stora variationer här och det är viktigt att ha full kontroll på vilken typ av ekonomiskt stöd de olika delstaterna är beredda att bidra med till energisparsatsningar”. Slutligen var det tre datacenters hennes team identifierade där olika energisparsatsningar skulle vara extra lönsamma. Ett av dessa datacenters är det i New Jersey.

Nästan 1.300 EC-fläktar under aktiva golvplattor
När arbetet i New Jersey startade gjordes ännu mer ingående analyser på plats vilket ledde fram till ett förslag där befintliga fläktinstallationer och system för kylning hamnade i fokus. Förslaget stöddes av en omfattande dokumentation som också visade på energisparpotentialen. ”Det här steget är särskilt viktigt i projekt där vi på uppdrag av våra kunder ansöker om delstatliga ekonomiska stöd för energieffektivisering. Hela förslaget, inklusive alla siffror, granskas också av en oberoende tredje part före projektstart. Och även efter ett godkännandet om subventioner kommer stödet att betalas ut först när besparingarna faktiskt uppnåtts".

"I våra projekt måste vi alltid kombinera våra mätningar och analyser med fakta om möjliga energibesparingar. Alla beräkningar följs också upp efter att ett projekt är avslutat”.

Danielle Owen, affärsutvecklings- och kundansvarig, ENGIE Services U.S.

När projektförslaget för datacentret i New Jersey hade godkänts av både kunden och en extern revisionsbyrå började ENGIE Services installationsteam med en rad parallella åtgärder. Först byttes all gammal belysningsarmatur i centret ut och ersattes med LED-belysning. Sedan startade en betydligt mer komplex del av projektet och det var att optimera luftflödet i datacentret. Ett par av åtgärderna var att förbättra kanalsystemen under golven samt att installera så kallade aktiva golvplattor i serverhallarna. Under var en av dessa perforerade golvplattor monterades fyra EC-fläktar från ebm-papst. Totalt installerades 324 golvplattor och tillsammans med det förbättrade kanalsystemet är det nu möjligt att selektivt rikta kall luft från golvet till specifika delar av serverhallen där kylbehovet är som störst.

”Det är en konst i sig att hitta optimala lösningar för luftflödet i stora datacenters. I datacenter där många företag placerar sina servrar uppstår stora variationer i belastningarna på servrarna och därmed blir det också stora variationer i kraven på luftflödet och kylningen. Tack vare de aktiva golvplattorna skapade vi en lösning för att styra luftflödet mycket exakt och det gjorde också att vi kunde stänga av många luftkonditioneringsaggregat i delar av datacentret där det periodvis är ett mindre behov av kylning. För att göra den här processen så effektiv som möjligt är varje golvplatta dessutom försedd med tre temperatursensorer som är anslutna till det övergripande kontroll- och övervakningssystemet”, berättar Danielle Owen.

Om temperaturerna som mäts av sensorerna är lägre än vad som krävs sänks hastigheten på fläktarna under golvplattorna. När temperaturen stiger vid ett serverrack och det börjar bli för varmt ökar fläkthastigheten. Skulle det krävas ännu mer kylning med ett starkare luftflöde aktiveras de luftkonditioneringsaggregat som stått i standby-läge. ”Att installera fler fläktar i ett datacenter kan låta lite motsägelsefullt när det gäller att spara energi, men de aktiva golvplattorna med styrningen av fläktarna är verkligen energieffektivt och har stor betydelse för den energibesparing som uppnåtts”.

Takkondensorer moderniserades med 224 EC-fläktar försedda med diffusorn AxiTop
Medan ett team med ENGIE Services tekniker arbetade med att modernisera datacentret invändigt, utan att störa den pågående verksamheten, var ett annat team upp på taket för modernisera befintliga kondensorer. Äldre fläktar togs bort och istället installerades 224 energieffektiva EC-fläktar från ebm-papst försedda med diffusorn AxiTop som ökar fläktarnas verkningsgrad och gör tysta fläktar ännu tystare. "En stor fördel med lösningen var att ebm-papst kunde förse oss med skräddarsydda fläktar anpassade för kondensorerna. ebm-papst skräddarsydde också veckovisa leveranser vilket var viktigt eftersom lagringsutrymmet var väldigt begränsat”.

När alla åtgärder hade genomförts var ENGIE Services personal kvar på plats i några veckor för att optimera alla installationer. "Vi arbetar stegvis i denna del av ett projekt för att hitta de optimala inställningarna. Att vara noggrann i denna del av projektet är oerhört viktigt då det är avgörande för hur energieffektiv driften blir i datacentret”. En uppföljning visar också att kunden i New Jersey tack vare ENGIE Services förslag och installationer gör en årlig besparing på 7,3 miljoner kilowattimmar. Det innebär att de gjorde investeringarna har betalt sig på mindre än två år. Tack vare det förbättrade luftflödet i datacentret har det också blivit möjligt att sätta 53 av totalt 112 luftkonditioneringsaggregat i standby-läge.