Lyckad energitrimning av kammarfläkt vid fläktbyte på Universitetssjukhuset i Linköping

Ett fläktbyte till ebm-papst kammarfläktar med EC-teknologi resulterar ofta i stora energibesparingar. Genom energitrimning där ljudbafflar tagits bort vid ett fläktbyte på Universitetssjukhuset (US) i Linköping har det visat sig finnas ännu större energisparpotential. Projektet har varit så framgångsrikt att samma åtgärd kommer att genomföras på fler av sjukhusets fläktar.

Universitetssjukhuset i Linköping, även kallat US, har nästan 600 vårdplatser och över 5 000 medarbetare. Sjukhuset erbjuder östgötarna en trygg och säker vård med spetskompetens inom flera områden och US räknas som ledande i landet inom bland annat akutsjukvård, bilddiagnostik, ögonoperationer och barndiabetes.
På US pågår sedan en tid stora om- och nybyggnationer för att skapa framtidens universitetssjukhus under samlingsnamnet ”Framtidens US”. De nya byggnaderna får en yta på 63 000 kvm och ska stå klara år 2021. Målet är att energianvändningen ska vara mindre än hälften av gällande krav enligt Boverkets Byggregler.

På US pågår sedan flera år ett intensivt och framgångsrikt arbete med energioptimering och minskad energiförbrukning. Ambitionen att kraftigt minska energikostnaderna omfattar också många andra av Region Östergötlands fastigheter. Projekten leds av företaget Veolia FM AB. Veolia FM utgör en del av Veolia Nordic AB som har cirka 1 200 medarbetare vid ett 70-tal kontor runt om i Norden. Veolia FM, som är den svenska operativa verksamheten inom fastighet och sjukhus, erbjuder en lång rad fastighetstekniska stödtjänster och har under årens lopp byggt upp en ledande spetskompetens inom energioptimering. På US har Veolia FM en platsorganisation som kontinuerligt arbetar med bland annat ständiga energiförbättringar. Alla energisparprojekt genomförs med siktet inställt på de energisparmål som satts upp för framtiden. Ett av de långsiktiga målen är en halvering av energiförbrukningen fram till år 2050.

Går det att energitrimma en kammarfläkt genom att ta bort ljudbafflar?
Redan år 1937 var det premiär för Veolias första sjukhusåtagande i Norden. Sedan dess har det utvecklats många nya tjänster som stöttar hälso- och sjukvårdssektorns kärnverksamhet. Veolia FM har också de tjänster och lösningar som krävs för att kunna ta ett brett ansvar inom energiområdet. Några exempel är energitillförsel, avbrottsfri elkraft, reducering av utsläpp av växthusgaser och energibesparing genom effektiviseringar.

Vid US har det bland annat resulterat i fläktbyten till ebm-papst kammarfläktar med EC-teknologi i ett flertal av sjukhusets byggnader. En av byggnaderna är Hus 454 där det finns en infektionsavdelning på våning nio. I samband med ett fläktbyte där en äldre remdriven fläkt skulle ersättas med en EC-fläkt väcktes en idé om det skulle vara möjligt att uppnå ytterligare energibesparingar genom att ”trimma” kammarfläkten. Upphovsman till idéen var en av driftteknikerna vid Veolias platsorganisation på US som arbetar mycket med inriktning på energi och energioptimering av US befintliga anläggningar. Beräkningar av energieffektiva åtgärder är en del av hans arbetsuppgifter och ett stort intresse för möjliga energibesparingar ledde fram till idéen att energitrimma ebm-papst kammarfläkt genom att demontera ljudbafflarna.
-Vi visste innan att vi skulle göra en energibesparing på närmare 40 % genom själva fläktbytet. Det jag var nyfiken på var om det fanns en ytterligare sparpotential genom att ta bort bafflar och öka avståndet mellan de som lämnades kvar. Genom att öka avståndet från 10 till 30 cm skulle arean öka från 38 % till 70 %. Vi bestämde oss för att prova idéen och med facit i hand är det bara att konstatera att den blev en stor framgång. Energitrimning kommer vi att fortsätta med!

Gav en besparing på ytterligare 14 %
En annan av kollegorna på Veolia FM, med rollen som projektledare/specialist energi, arbetar både på US och på en regionövergripande avdelning med energieffektiviseringar, optimering och förbättringar av befintliga system. Då det är stora fastigheter och mycket yta som Veolia FM driftar åt Region Östergötland finns det mycket att göra. Och på ett så stort sjukhus som US finns det många fläktaggregat med en stor samlad energisparpotential. Hon berättar:
-Vi har gjort en inventering av samtliga fläktar på US med en bedömning av vad som bör och kan göras ur energisynpunkt. Mätningarna som gjordes av fläkten i Hus 454 visade att vi skulle göra en stor besparing genom ett byte till ebm-papst EC-fläkt. Att Tobias sedan kom på idéen att demontera ljudbafflar visade att det finns en ytterligare energisparpotential. Resultatet blev en besparing på ytterligare cirka 14 % och det är imponerande.

Hon förklarar att det är den låga ljudnivån hos kammarfläktarna som gjort det möjligt att satsa på energitrimning:
-Eftersom ebm-papst nya EC-fläktar är så tysta ville vi testa förslaget med energitrimning även om vi inte vad resultatet skulle bli. Efter att bafflarna tagits bort minskar motståndet vilket gör att vi kan dra ner på trycket. Därmed behöver inte fläkten gå lika hårt vilket också gör att vi får en betydande energibesparing utöver den vi skulle fått genom ett vanligt fläktbyte. Vi blev båda överraskade över att besparingen blev så stor. Eftersom det finns många fläktar på sjukhuset innebär det att energitrimning kan ge en avsevärd samlad energispareffekt. Vi har också gått vidare och energitrimmat ytterligare en kammarfläkt och snart är det dags för den tredje. Att vår beställare på Region Östergötland är glada för den lyckade åtgärden gör också att vi inspireras till att att hitta fler trimningsprojekt.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsutvecklare),
har under flera år haft ett nära samarbete med Veolia FM i Linköping. Han är också överraskad över att besparingen blev så stor efter borttagandet av ljudbafflar, men han är inte förvånad över att det är Veolia FM:s team på US som förverkligar innovativa idéer.
-Jag tycker det här projektet visar hur mycket engagemang och intresse för energibesparingar betyder för lyckade energisparprojekt. Energikompetens och erfarenhet är givetvis viktigt, men nyfikenhet och en förmåga att tänka utanför boxen så att säga kan många gånger vara det som behövs för att ge den där extra energispareffekten, säger Klas Alner.

Att ebm-papst EC-fläktar är energieffektiva visar den besparingseffekt US skulle ha fått även om man inte genomfört en energitrimning. Ändå finns det alltså mer som kan göras och det behöver inte alla gånger handla om avlägsnande av ljudbafflar. Optimering av fläktvalet, intelligent fläktstyrning och smarta installationskoncept genom exempelvis fläktväggar är andra exempel. Klas och hans kollegor på ebm-papst hjälper gärna till att visa på kloka lösningar och de ytterligare energisparåtgärder som kan genomföras vid fläktbyten.
-Vi agerar gärna som rådgivare och bollplank i både små och stora projekt. Även om våra kunder har massor av kunskap om fläktar kanske vi kan tillföra idéer och erfarenhet från olika projekt som visar på fler möjligheter till energibesparingar. Projektet hos US visar att det finns såna möjligheter som många kanske inte tänker på, avslutar Klas Alner.

Effekter av fläktbyte och energitrimning av kammarfläkt på US

Byte till EC-fläkt
Besparing: 39 %
TF: 7,9 kW -> 4,8 kW
FF: 6,1 kW -> 3,7 kW
(En av åtgärderna vid fläktbytet var borttagning av mätplåt)

Energitrimning efter installation
Besparing: Ytterligare 14 %
TF: 4,8 kW -> 4,3 kW
FF: 3,7 kW -> 3,1 kW
(Borttagning av varannan ljudbaffel ökade avståndet mellan bafflarna från 10 cm till 30 cm. Arean ökade från ca 38 % till ca 70 %)

Nyfiken på energitrimning?
Kontakta gärna någon av våra försäljningsingenjörer om ni har ett fläktprojekt och är nyfiken på om det finns en ytterligare energisparpotential utöver själva fläktbytet:
Ventilation Retrofit