Kreativa installatörer och nya fläktlösningar kan hjälpa matbutiker att spara energi och få kunder som trivs

Allt större fokus på energibesparingar, bättre konsumentkomfort och livsmedelskvalitet skapar en stor marknad för installatörer.
År 1998 genomfördes ett forskningsprojekt där målet var att studera systemlösningar och teknik som kunde hjälpa livsmedelsbutiker att bli mer energieffektiva. Vid tiden för projektet uppskattades det finnas cirka 95 000 löpmeter kyldiskar och 40 000 löpmeter frysdiskar i de svenska livsmedels-butikerna. Sedan dess har mängden kyl- och frysdiskar ökat kraftigt som ett resultat av ett allt större behov av livsmedelskyla. Vi äter helt enkelt allt mer fryst mat. Om det fanns cirka 130 000 löpmeter kyl- och frysdiskar för tjugo år sedan kan vi utgå ifrån att det är många fler löpmeter idag.
Någon exakt siffra finns dock inte, och det gör det inte heller för antalet fläktar som sitter i exempelvis frysdiskarna.

Ett vanligt mått är dock att det på varje löpmeter frysdisk finns två fläktar. En grov uppskattning blir då att det med utvecklingen mot allt mer fryst mat säkert finns långt över 100 000 fläktar i svenska matbutikernas frysdiskar. Många av dessa är inte särskilt energieffektiva. Energimyndigheten visade i en rapport 2010 att elanvändningen inom livsmedelshandeln ökat med 20 procent mellan åren 1990-2010. Från en elanvändning på 257 kWh/m2 till 309 kWh/m2 och ökningen beror framförallt på mer livsmedel som behöver kylas. Man konstaterade också livsmedelskylan står för 26 procent av elförbrukningen inom handeln och att fläktarna står för 12 procent. Det avser då fläktar i alla typer av applikationer i de svenska butikerna bl a ventilationssystem, kondensorer, luftridåer samt givetvis i kylsystemen.

Sedan Energimyndigheten lämnade sin rapport har det gjorts mycket för att minska livsmedels-butikernas energiförbrukning. Samtidigt finns det en fortsatt stor potential till ytterligare energieffektiviseringar. En av åtgärderna är att ersätta kyl- och frysdiskarnas äldre fläktmotorer, AC-motorer, med energieffektiva EC-motorer. Det finns också andra skäl än energibesparingar till att behovet av nya fläktlösningar ökar och att intresset för ebm-papst program av fläktar utvecklade för kyl- och frysdiskar hela tiden blir större. Detta gäller inte minst utomlands.

Minskade elförbrukningen med 58 % efter byte till EC-motorer på 138 stormarknader
För butiksägare är kyl- och frysdiskarna en del av hela butiken. Det viktigaste kriteriet för en handlare är som regel exponering och försäljning. Huvudmålet med diskarna är därför att exponera matvarorna på ett bra sätt, göra det lätt för kunderna att komma åt varorna och givetvis också att hålla en bra livsmedelskvalitet med rätt temperatur i diskarna. Dessutom är det en stor fördel om man kan få kunderna att stanna lite extra vid kyl- och frysdiskarna.

Att de inte bara snabbt plockar åt sig det de tänkt köpa, utan ger sig tid att stanna en stund extra och kanske upptäcka nya livsmedel. Nya livsmedel dyker ständigt upp i diskarna med den utveckling som sker med allt mer fryst mat. Ett problem kan dock vara att många tycker det är för kallt och dragigt att stå vid kyl- och frysdiskarna längre än nödvändigt. Marks & Spencer, som är en av de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien tog beslut om att bygga om frysdiskarna i 138 stormarknadsbutiker för att kunderna skulle slippa frysa, men också för att kraftigt sänka energikostnaderna.

Frysdiskar för frysta livsmedel har som regel en arbetstemperatur på -18 grader. Det krävs för att hålla maten fräsch, bakteriefri och välsmakande. De flesta konsumenter som gått runt bland frysdiskar på en livsmedelsavdelning vet att det kan vara kallt längs golvet. Det kan lätt bli lite obehagligt för kunderna och det är inte heller bra för affärerna om konsumenterna går vidare på en stormarknad bara för att de ska slippa huttra. Marks & Spencer beslutade därför att försöka hitta en lösning som skulle göra kunderna nöjda och mindre frusna. Lösningen blev att det vid varje frysdisk finns värmare installerade uppe på frysarna och som blåser varm luft som strömmar ut över konsumenternas fötter. Lösningen för att värma kundernas fötter har funnits några år och värmeenheterna har tidigare varit utrustade med AC-fläktar. För att reducera energikostnaderna gav Marks & Spencer i uppdrag till ebm-papst i England att göra en modernisering i samtliga stormarknader och varuhus runt om i landet. Projektet startade i januari 2016 med att omfattande tester av fläktlösningen genomfördes i Marks & Spencers speciella testcenter.

Efter en testperiod på fyra veckor stod det klart att elkostnaderna kunde reduceras med cirka 30 % genom att ersätta AC-fläktarna med ebm-papst EC-fläktar. Under tio veckor installerades det på 138 stormarknader cirka 2 500 EC-fläktar i 1 300 värmeenheter. Resultatet av moderniseringen visade sig efter en tid bli betydligt bättre än vad testerna indikerade. Värmeenheternas elförbrukning har blivit 58 % lägre och det är möjligt eftersom EC-fläktarna bara behöver gå på åttio procent av sin effekt och det gör att energibesparingen är dubbelt så stor som mätningarna i testcentret visade. En stor fördel är också att EC-fläktarna är betydligt tystare än AC-fläktarna. Dessutom har luftflödet förbättrats så att kunderna inte längre upplever att det är för dragigt längs med golvet. Marks & Spencer har också konstaterat att konsumenterna stannar längre för att hitta nya produkter och få nya idéer till matlagning när komforten mellan frysdiskarna har blivit bättre.

Efterlyser mer kunskap om hur energieffektiviserande åtgärder påverkar kundupplevelsen
Marks & Spencer kanske är lite av föregångare när det gäller att även involvera kundupplevelsen när det genomförs energisparåtgärder. Den svenska statens bolag SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som tidigare hette Statens Provningsanstalt, kom under 2014 med en rapport som pekade på behovet av ökad kunskap i Sverige om hur energieffektiviserande åtgärder i butik påverkar kundernas upplevelser och beteenden. Man menar att det fortsatta arbetet inom dagligvarusektorn måste utgå från en bredare kunskapsbas om lämpliga inneklimat och hur olika energieffektiviserande åtgärder i bl a kyl- och frysdiskar kan samverka och leda till energibesparingar, bättre termisk komfort och en förbättrad temperaturkvalitet hos matvarorna i diskarna. Att det kan vara alldeles för varmt i många kyl- och frysdiskar har konstaterats vid många tillfällen.

Professor Marie-Louise Danielsson-Tham var under 2015 en av författarna till en artikel med rubriken; ”Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar”. I artikeln slog man fast att det är alldeles för hög temperatur i många livsmedelsbutikers kyldiskar. Butiker som kontaktats inför arbetet med artikeln hade uppgett att det är svårt att uppnå lägre temperatur och att det skulle innebära en orimlig ökning av energiåtgången. När Danielsson-Tham tillsammans med en kollega undersökte ett antal butikers kyl- och frysdiskar upptäckte man att en vanlig orsak till de för höga temperaturerna var att kylbatterierna i samtliga undersökta butiker var täckta att tjocka damm- och smutslager, även hos fläktarna, som bildade ett isolerande skikt som ledde till en sämre kyleffekt
och luftflödeshastighet.

Effekten av den försämrade kylkapaciteten blir att energibehovet för att upprätthålla den önskade temperaturen ökar. ”Man bryr sig kanske inte om det som inte syns” konstaterar artikelförfattarna och pekar på problemet att kylbatterier och fläktar ofta sitter väl dolda bakom skyddsplåtar. Det är helt enkelt för tidskrävande och jobbigt att avlägsna plåtar för rengöring, men även här finns ett område där svenska installationsföretag kan ha en viktig roll när det gäller att peka på orsakerna till för de för höga temperaturerna i kyldiskar. Vid en kontakt med butikerna öppnar det också ett utmärkt tillfälle till att diskutera byten till mer energieffektiva EC-fläktar och betydelse av en hög och jämn luftflödeskapacitet. Kanske får vi i framtiden se serviceavtal från kylinstallatörer där regelbunden rengöring och översyn av fläktar och kylbatterier ingår som en självklar del?

Innovativa fläktlösningar för kreativa kylinstallatörer
Det råder knappats någon tvekan om att de svenska livsmedelsbutikernas behov av energieffek-tivisering, ökad konsumentkomfort och jämnare temperaturer i kyl- och frysdiskar öppnar en stor marknad för kreativa kylinstallatörer. Mycket görs idag för att reducera butikernas energikostnader men mycket återstår att göra när det gäller just kyl- och frysdiskarna. ebm-papst kan erbjuda många olika fläktlösningar som underlättar för kreativa kylinstallatörer att föreslå och genomföra moderniseringar. Under 2016 lanserade ebm-papst NiQ som är en helt ny generation med energisparande EC-motorer för kyldiskar men även för förångare och kondensorer. NiQ är en mycket kompakt motor som har optimerats för applikationer med relativt låga hastigheter (800 – 2000 rpm) och aluminiumhuset har ersatts med plast vilket för användning i områden med indirekt kontakt med livsmedel som exempelvis i grönsaksdiskar. NiQ finns i storlekarna 5, 12 och 18 W och de kan ersätta ett flertal av de äldre AC-motorer som används i många kyldiskar.

En annan nyhet som ebm-papst lanserade under våren 2017 är en platt axialfläkt med diagonalt fläkthjul som är speciellt utvecklad för kylmöbler där utrymmet för montering i den bakre hyllväggen ofta är begränsat. Den nya fläkten har optimerats ljud- och flödesmässigt för ett intervall med ett mediumtryck på 65 Pa och en flödeskapacitet på m3/h. Fläkten är givetvis utrustad med ebm-papst energieffektiva EC-motor som ger betydligt högre effekt än AC-motorer och dessutom erbjuder många möjligheter till styrning och applikationsanpassad programmering. Att EC-motorn alstrar mycket lite egenvärme har också stor betydelse för att reducera energikostnaderna. Fläkten finns i storlekarna 200 och 250 mm och möjlighet finns att montera ebm-papst inloppsgaller vilket gör en redan tyst fläkt ännu tystare. Att diagonalfläkten utvecklats enligt ebm-papst plug & play filosofi förenklar såväl installationen som driftsättningen!