Energismart styrning av kondensorfläktar i butiker

Butikskyla har under de senaste åren allt mer hamnat i fokus genom olika undersökningar och rapporter. En anledning är de höga kylkrav som ställs på livsmedelsbutiker för att kylda och frysta matvaror ska förvaras vid rätt temperatur. Det finns tydliga riktlinjer för temperaturkraven, men det finns ändå många exempel på butiker som har svårt att klara kraven. Här är det viktigt att tänka på att begreppet butikskyla omfattar många olika komponenter; kylmaskiner med kringutrustning, kyl- och frysrum samt kyl- och frysmöbler. Alla delar måste samverka på ett effektivt sätt för att resultatet ska bli det önskade; en bra butikskyla. När det finns brister i någon del av kylsystemen kan resultatet bli oönskade temperaturnivåer men också onödigt höga energikostnader samt höga drifts- och underhållskostnader. I den här artikeln ska vi främst visa på de fördelar som varvtalsstyrning av kondensorfläktar ger jämfört med fläktar som styrs med on/off-reglering. Fläktar utgör endast en del av ett komplett system för butikskyla, men de är en viktig del!

Att uppgradera kondensorer är en klok investering
Kyl- och fryssystem i butiker brukar delas in i direkt kylda system och indirekt kylda. Det vanligaste är att det finns flera typer av dessa system i en butik och främst då större livsmedelsbutiker. Den enklaste varianten av direkta system är kyl- och frysdiskar som har en egen kylmaskin direkt monterad i disken. Förångare överför kylan direkt till luften och den kalla luften kyler maten. Värmen i kondensorn avges direkt där kyl/frysdisken är placerad genom att butiksluften kyler kondensorn. Val av rätt fläktlösning till de direkta kylsystemen har stor betydelse när målet är att reducera energikostnaderna och hålla rätt temperatur i diskarna. Man brukar uppskatta att det på varje löpmeter kyl/frysdisk finns två fläktar. I svenska livsmedelsbutiker finns det idag långt mer än 130 000 meter kyl/frysdiskar och utvecklingen mot att vi äter allt mer fryst mat gör att meterantalet ökar kontinuerligt, och därmed också antalet fläktar.
ebm-papst har utvecklat speciella fläktlösningar med EC-teknologi för kyl/frysdiskar och har också medverkat i projekt som genomförts med målet att åstadkomma betydande energieffektiviseringar.

ebm-papst har också fläktlösningar för smidiga uppgraderingar av kondensorer i livsmedelsbutikers indirekta kylsystem där en centralt placerad kylmaskin kan försörja flera rum och kyldiskar. På kondensorsidan hos de indirekta systemen överförs värmen till en sekundär krets och värmen kan också användas internt i en butik till exempel som luftvärmare för ventilationsluft. Hur effektiv, och inte minst energieffektiv, ett indirekt kylsystem är avgörs bl a av vilken typ av kondensorfläktar som används. I många kylsystem finns det fortfarande kondensorfläktar med enkel on/off-reglering. Förutom att dessa fläktar ofta ger ojämna flöden så ger start/stopp-funktionerna högre kostnader jämfört med fläktar försedda med varvtalsstyrning.

Möjligheten att modulera styrningen hos ebm-papst kondensorfläktar gör att fläktdriften kan anpassas optimalt till de aktuella kraven på ett kylsystem. Fläktfördörjning under avfrostning, fläktstopp när kompressorer bryter och fläktstopp vid för höga temperaturer är några exempel på funktioner som blir möjliga med smart styrning. Varvtalsstyrning av kondensorfläktar bidrar också till att optimera verkningsgraden i hela kylsystemet, det stabiliserar kondensortrycket, minskar nedsmutsningen av kondensorn och spar som sagt mycket energi!

På ett kylbatteri har man många gånger ett antal axialfläktar som går parallellt. Vid behov av reducerad last kan man då, istället för att fläktarna stängs av som vid on/off-reglering, reducera varvtalet på alla fläktar och därigenom få samma flöde men istället få det fördelat över hela kylbatteriet. Vid 100 % drift av ett kylbatteri med tex 4 st fläktar kan man räkna med en minskning av energiförbrukningen på ca 10% genom att motorerna i sig har högre verkningsgrad. Vid 50 % drift kan man få en reduktion på drygt 75 % genom att låta fläktarna gå på 50 % av varvtalet istället för att stänga av två av de fyra fläktarna vilket krävs vid on/off-reglering. Se diagrammet nedan.

Det råder knappast någon tvekan om att EC-teknologin integrerad i kondensorfläktar med styrning har många fördelar jämfört med konventionella AC-motorer och fläktar med enkel on/off-reglering. Energivinsterna blir betydande samtidigt som nya möjligheter finns att optimera kylprocesserna med fläktlösningar som utvecklats specifikt för livsmedelsbutikernas behov. Det är också betydligt enklare än vad många tror att byta ut äldre AC-fläktar i exempelvis kondensorer. De fysiska måtten och infästningspunkterna är i många fall desamma. För alerta installatörer innebär EC-teknologin och möjligheterna till styrning hos ebm-papst kondensorfläktar att man kan ta en aktiv roll när det gäller att hjälpa kunderna inom butikssektorn mot målet att spara energi, optimera kylsystemen och reducera ljudnivåerna.

ebm-papst arbetsmodell gör de enkelt att välja rätt kondensorfläkt
Under år 2014 redovisade SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – en undersökning hos fjorton livsmedelsbutiker av vanliga och kostsamma problem hos kylsystem. Problemlistan är lång men intressant är också en slutsats SP drar om varför många butiker har problem med sina kylsystem;

”Många anläggningsägare av kylsystem i livsmedelsbutiker har inte börjat hantera sina underhållskostnader på ett modernt och rationellt sätt, jämfört med hur det hanteras inom exempelvis processindustrin. Dessutom skapar de ökande elpriserna allt större krav på energieffektiv drift, vilket gör att behovet av ett genomtänkt underhåll och en klok drift blir allt mer angeläget. I kapitalintensiva industrier av typen processkemi, pappersbruk samt värme- och kraftverk har en kraftfull utveckling av drift och underhåll skett de senaste 30 åren. Inom livsmedelskyla har motsvarande utveckling inte kommit till stånd. Livsmedelsbutiker har i regel inga egna driftstekniker och den underhållsprincip som oftast tillämpas är avhjälpande underhåll.”

För ebm-papst är det ett givet mål att göra det möjligt för kylinstallatörer att hjälpa livsmedelsbutiker till en klok och energisnålare drift, förenkla uppgraderingen av äldre fläktar och hjälpa till i valet av rätt fläktlösning till varje applikation. Detta gäller givetvis även i livsmedelsbutikernas kondensorer och även kylmedelkylare. I foldern ”Uppgradera och energieffektivisera kondensorer och kylmedelkylare” ges en beskrivning av ett tillvägagångssätt för att ta fram ersättningsfläktar. Foldern ger en arbetsmodell som förenklar uppgraderingen. För att säkerställa rätt indata för en energibesparingskalkyl och rätt dimensionering av fläkten är det viktigt att mäta upp ett antal värden. Foldern visar hur det går till. Genom att mäta flöden och tillförd effekt hos en befintlig fläkt får man fram en driftpunkt för fläkten och vad fläkten drar i tillförd effekt vid denna driftpunkt.

På detta sätt blir det möjligt att göra en jämförelse vad en ersättningsfläkt drar vid samma driftpunkt och det blir därmed också möjligt att presentera en energibesparingskalkyl. Valet av ersättningsfläkt förenklas av ebm-papst beräkningsprogram FanScout. Mätningarna har gett de nödvändiga driftpunktsdata som behövs för att hitta en lämplig ersättningsfläkt och FanScout föreslår också det mest optimala fläktvalet. Kontakta gärna ebm-papst för mer information om FanScout.

Är ni osäkra på hur mätningarna ska genomföras hjälper ebm-papst specialister er gärna med att på plats mäta upp de värden som behövs för fläktvalet, och de kan också föreslå nya energifeffektiva fläktlösningar med styrning som hjälper er att energioptimera befintliga kondensorer!

Kontaktuppgifter:
Tel: 010-454 44 00

Försäljning Ventilation-Retrofit
Försäljning OEM

En coolare fläktleverantör - Energieffektiva axialfläktar för kyla
Uppgradera och energieffektivisera din kylmedelkylare
Produktsortiment: Axialfläktar