Banbrytande koncept för fiskuppfödning som integreras i det svenska lantbruket

Fiskarna som föds upp enligt Gårdsfisks koncept är varmvattenlevande sötvattensfiskar som röd och svart Rödstrimma, som är vanliga i Asien och Afrika, samt Clarias som är en malfisk.
Sedan några har det fötts upp fisk i en ladugård utanför Kristianstad. Detta som en lösning på de miljörelaterade problem som finns med fiskodling i kassar i hav och sjöar, men också som en ny och spännande livsmedelsgren för lantbrukssektorn. Fiskuppfödningskonceptet har utvecklats av Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Desalles som 2013 startade företaget Scandinavian Aquasystems AB med grundidén att utveckla landsbygden i Skåne. De hade gjort många observationer av förfallna och nedgångna lantbrukslokaler och ville med en ny och hållbar näringsverksamhet som integreras i lantbruksverksamheter hjälpa till att öka sysselsättningen på landsbygden. Johan och Mikael ville också skapa en lösning på de miljöproblem som är associerade med konventionell fiskodling exempelvis övergödningar, sjukdomar och fiskar som ”rymmer” och skapar störningar i ekosystemen.

Kontakta oss för mer information!

Visionen och drivkraften är att producera världens mest hållbara fisk och förnya svensk livsmedelsproduktion i grunden. Cirka 75 % av den fisk vi äter i Sverige är importerad, och det är också något som Johan och Mikael vill ändra på. Med ett integrerat lant- och vattenbruk som placerar fiskuppfödningen utanför ekosystemet ville man göra det möjligt föda upp fisk inomhus och äta fisk utan att förstöra miljön. Strax efter att Scandinavian Aquasystems startat verksamheten förvärvades ett mindre lantbruk utanför Kristianstad och arbetet med en ombyggnation till ett integrerat vattenbruk inleddes.

Ventilationslösningen viktig del av ett koncept som väckt stort marknadsintresse
Den köpta gården var tagen ur bruk sedan 30 år och inte i bästa skick. Tak fick läggas om, väggar och innertak revs, tilläggsisolerades och byggdes upp igen. Parallellt pågick arbetet med att projektera och installera den tekniska anläggningen för själva fiskuppfödningen, och slutligen flyttade fiskyngel in i den restaurerade ladugården och de 10 bassängkammare som rymmer 110 000 liter varmvatten med kontrollerad vattenkvalitet. Gårdsfisk var fött och Gårdsfisk är också det varumärke under vilket uppfödningskonceptet idag marknadsförs till intresserade lantbrukare.

Eftersom uppfödningen sker i vatten som håller en temperatur på 28 grader bildas fuktig luft som måste ventileras ut från ladugården. Sedan starten har en stegvis utveckling skett för att hitta en optimal ventilationslösning. Olika fläktar i olika storlekar har testats och som en del av uppfödningskonceptet finns idag ett ventilationsskåp där tio av ebm-papst radialfläktar (250 W effekt) installerats.

Att intresset för att bli ”Gårdsfiskare” är stort blev tydligt i slutet av 2018 när lantbrukare bjöds in för att ta del av konceptet. 150 lantbrukare kom till mötet och målsättningen för Gårdsfisk är att under de kommande åren signera 10 gårdar som vill starta fiskuppfödning. Några av kraven är att lantbruken har arealer på cirka 20 till 75 hektar. Det krävs för odling av 100-300 ton fisk på årsbasis då Gårdsfisk eftersträvar näringsbalans. Den biprodukt i form av kväve och fosfor som bildas vid uppfödningen ska användas i närområdet som gödsel på till exempel odlingsmark, och ska inte som vid konventionell fiskodling släppas ut i hav, sjöar och kommunala reningsverk. Man uppnår på detta sätt en näringsbalans och ett hållbart kretslopp mellan protein (fiskuppfödning) och grödor (odling).

Gårdsfisk blev först med ursprungsmärket ”Från Sverige” på fisk
Fiskarna som föds upp är varmvattenlevande sötvattensfiskar som röd och svart Rödstrimma, som är vanliga i Asien och Afrika, samt Clarias som är en malfisk. De tre krav Gårdsfisk har ställt vid valet av fiskarna är att de ska vara jättegoda matfiskar, jätteenkla att tillaga och de ska ge jättelåg miljöpåverkan. Eftersom det är sötvattensfiskar kan spillvattnet spridas på åkrarna och att de är varmvattenlevande innebär att de växer fort. Det tar ungefär ett halvår för ett yngel att växa till sig och blir en god matfisk med en vikt på dryga kilot. Förutom många lantbrukare har också livsmedelshandeln upptäckt Gårdsfisk. I december förra året var det premiär för försäljning i butik, och Gårdsfisk säljs också färsk, hel eller som filé hos fiskhandlare över hela landet. Gårdsfisk har också blivit först med ursprungsmärkningen ”Från Sverige” på fisk. Märkningen innebär att fisken är uppfödd och slaktad i Sverige och att beredning, förädling och packning sker i Sverige.

Mikael och Johan har därmed uppnått visionen att producera världens mest hållbara fisk som drivit dem framåt sedan starten 2013. De har skapat ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan och en ny näring på landsbygden. Ett system som gör det möjligt att kontrollera vattenkvaliteten, energianvändningen och som tar hand om att den övergödningen som en fiskodling vanligtvis bidrar med. Systemet fungerar, är skalbart och kommer att införas i aktiva jordbruk. Nästa steg i utvecklingen för Scandinavian Aquasystems och Gårdsfisk är att bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion genom att ta marknadsandelar från mindre hållbara alternativ. Den långsiktiga visionen är ett hav i balans.