"För ebm-papst är det självklart att ha ett framtidsperspektiv som bygger på principerna för ett hållbart företagande"

Dr. Bruno Lindl, Managing Director för forskning och utveckling inom ebm-papst gruppen.
Dr. Bruno Lindl är ansvarig för all forskning och utveckling inom ebm-papst. Här svarar han på några frågor om hur han ser på framtiden och vilka prioriteringar koncernen gör när det gäller FoU.

Inom vilka områden ser du möjligheter till en fortsatt teknisk utveckling av ebm-papst fläktprogram?
Vårt mål är att fortsätta utveckla motorerna så att de blir ännu mer kompakta samtidigt som de ger mer effekt och högre verkningsgrad. Detta mål ligger helt i linje med vår utvecklingsfilosofi GreenTech. Gerhard Sturm som grundade företaget 1963 hade ett motto som fortfarande är vår ledstjärna i allt utvecklingsarbete; "Varje ny produkt vi utvecklar måste vara ekonomiskt och ekologiskt överlägsen sin föregångare”. Även om våra motorer och fläktar redan motsvarar extremt höga krav på kvalitet, effektivitet och kompakthet finns det utrymme för fortsatt utveckling de närmaste åren. Ett exempel är inom aerodynamik som är ett område med mycket hög prioritet i vårt FoU-arbete .

Kan förbättrad aerodynamik ge ännu tystare fläktar?
Här är det viktigt att tänka på de olika förutsättningarna när det gäller installationen och integrationen av våra produkter i kundernas enheter och system. Det är endast möjligt att uppnå ett optimalt resultat, och tysta installationer, om man har en djup förståelse för hur en fläkt fungerar när den är monterad. När det gäller våra möjligheter att medverka till att ytterligare sänka ljudnivåerna finns den största potentialen i att utveckla fläkthjulen så att de får ännu bättre aerodynamiska egenskaper. Vi har redan kommit långt inom detta område med fortsätter att titta på nya möjligheter och lösningar.

Vilka är kundfördelarna med att ebm-papst utvecklar produkter som är kompatibla med Industri 4.0?
Fläktar och nya fläktlösningar är idag en viktig drivkraft i den utveckling som sker inom området fastighetsautomation och inomhuskomfort. Med en byggnads styrsystem koordineras driften av uppvärmnings-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. För detta krävs att alla tekniska komponenter och system kan kommunicera med varandra och bilda nätverk för utbyte av information. Konkret innebär det att gränssnittet inte bara tar emot information utan aktivt också ska klara av att överföra data såsom driftstatus och akuta felmeddelanden till andra komponenter i systemet. Med ett sådant gränssnitt blir det möjligt att kraftigt reducera drifts- och underhållskostnaderna. Vi använder Industri 4.0 i våra egna tillverkningsanläggningar samt för att optimera produktionsflödet och logistiken. Sedan 2009 har ebm-papst också varit en referenskund för SAP ME som är en mjukvarumodul för att styra produktionen och förkorta processtiderna.
(Industri 4.0 är namnet på en strategi framtagen av den tyska regeringen där målet är en industriell revolution och smarta fabriker där allt i produktionen är uppkopplat).

"Vårt strategiska mål är teknologiskt ledarskap”


Ungefär 6% av koncernens omsättning investeras i forskning och utveckling vilket är betydligt mer än genomsnittet för branschen. Vilka är de viktigaste prioriteringarna?
Vårt strategiska mål är teknologiskt ledarskap och det kräver mycket stora satsningar inom FoU. Förutom att rekrytera högt kvalificerade forskare och ingenjörer gör vi omfattande investeringar i simuleringsverktyg samt i mät- och testlaboratorier . Vi har också lagt ner mycket arbete på att utveckla våra FoU-resurser i Kina och USA . För närvarande planerar vi även att inrätta ett forskningsinstitut för drivenheter vid Künzelsau campus Heilbronn University i södra Tyskland.

Olika slags simuleringsverktyg har blivit en integrerad del av modernt tekniskt utvecklingsarbete. Vilka verktyg använder ebm-papst?
Vi använder en rad olika simuleringsverktyg inom aerodynamik, motorteknik och elektronik. Detta gör det möjligt för oss att inte bara förkorta utvecklingstiden, utan också att upptäcka nya tekniska möjligheter som vi inte skulle upptäcka om vi inte hade simuleringsverktygen. Ett exempel är simuleringar för att beräkna de statiska, dynamiska och mekaniska egenskaperna hos fläkthöljen och motorer. Vidare så använder vi CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics) för att studera de aerodynamiska egenskaperna hos fläkthjul. Centrifugalfläkten RadiCal var den första fläkten som vi utvecklade med hjälp av olika simuleringsverktyg istället för att använda traditionella metoder för att ta fram prototyper. Styrelektroniken utvecklar vi med hjälp av funktionell och termisk simulering. Ytterligare ett exempel på simuleringsverktyg är för motorerna där vi kan simulera statisk och dynamisk elektromagnetism.

”Vid utvecklingen av nya produkter har vi ett mycket nära samarbete med våra kunder”


Omkring 40% av ebm-papst omsättning kommer från produkter som utvecklats under de senaste fyra åren. Hur hanterar ebm-papst det ständigt ökande trycket att utveckla nya produkter?
Vi klarar av att möta utvecklingsbehovet genom att öka vår egen innovationstakt, bland annat med hjälp av simuleringsverktyg, och genom att ha ett nära samarbete med universitet och högskolor. På detta sätt kan vi minska den tid det tar att testa olika utvecklingsidéer och det blir också möjligt att snabbare omvandla forskningsresultat till nya produkter. En annan viktig fördel är att vi lättare kan rekrytera ny personal till våra forsknings- och utvecklingsprogram. Man kan sammanfatta det hela med att det är oerhört viktigt att hela tiden vara på offensiven i allt vi gör och nå en så hög innovativ nivå att vi ligger steget före våra konkurrenter. De tekniska innovationer vi utvecklar skyddar vi också rättsligt i så stor utsträckning som möjligt.

Vilken betydelse har det att ebm-papst engagerar kunderna i utvecklingsarbetet?
De utvecklingsplaner vi har på medellång sikt kräver förtrogenhet med marknaden för att vi ska kunna förutse framtida kundbehov. Vårt mål är också att vi ska arbeta tillsammans med våra kunder vid utvecklingen av nya innovativa lösningar. Det gör våra produkter konkurrenskraftiga samtidigt som de bidrar till att skapa viktiga kundfördelar. Vårt mål är alltid att uppnå bästa möjliga kundresultat och för att vi ska lyckas med det engagerar vi kunderna i utvecklingsarbetet.

”Konkurrenskraftiga och redo för framtiden”: Vilken betydelse lägger du in i det uttrycket?
Att vara konkurrenskraftiga innebär att vi uppnår en hög nivå av lönsam marknadsacceptans under de kommande åren. Det ska vi lyckas med genom att utveckla produkter med ledande tekniska och ekonomiska egenskaper som ger oss unika säljfördelar. Detta kräver att vi har mycket effektiva utvecklings- och tillverkningsprocesser, och dessa trimmas kontinuerligt. Att vara redo för framtiden är mer en långsiktig strategi som kräver kreativitet, tillgång till de senaste forskningsrönen och ett utvecklingsarbete som bedrivs med stora miljöhänsyn. För ebm-papst är det också självklart att ha ett framtidsperspektiv som bygger på principerna för ett hållbart företagande, avslutar Dr. Bruno Lindl.