"Dagens ErP-direktiv för fläktar fungerar och bör inte förändras"

Foto: ebm-papst
Geoff Lockwood, teknisk direktör vid ebm-papst UK Ltd, blev 2005 ordförande för Fan Manufacturers association. Ett år senare startade en studie som ledde fram till en energirelaterad produktreglering av fläktar. I februari 2011 hade utvecklingen lett fram till att den europeiska fläktindustrin organiserade sig för att bli en stark europeisk röst. Man gjorde det genom bildandet av fläktarbetsggruppen EVIA – European Ventilation Industry Association – och här blev Geoff Lockwood ordförande. Detta var precis innan publiceringen i mars samma år av Ekodesignförordningen 327/2011. I och med detta blev Lookwood ett viktigt namn i det fortsatta arbetet med ErP-direktiven. Han menar att ErP-direktiven varit en framgång men han ser också en utveckling som kan utgöra ett hot för framtida direktiv i samband med att det sker uppdateringar av reglerna.

Vad handlar ErP om?
Vi ställer den och andra frågor runt detta till Geoff Lockwood. "Förordning 327/2011 i Ekodesigndirektivet ställer krav på fläktar drivna av motorer med en elektrisk ingångseffekt på mellan 125 W och 500 kW. Den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 6 april 2011 och har sedan dess haft stor inverkan. Direktivet har orsakat många utmaningar och ibland även problem för industrin men resultatet visar att regleringen fungerar. Det uppskattas att 46 800 GWh energi eller 21,5 miljoner ton CO2 har sparats sedan 2012”.

”Det uppskattas att 46 800 GWh energi eller 21,5 miljoner ton CO2 har sparats sedan 2012 tack vare ErP-direktivet”


Vilken typ av problem har ErP orsakat?
”Innan ErP-direktivet trädde i kraft fanns inga standarder som definierade gränser för energieffektivitet. En lite naiv men framför allt splittrad fläktindustri resulterade i ett regelverk som inte var tydligt definierat och hade onödiga undantag. Det finns exempelvis ett undantag genom att förordningen behöll en viktig aspekt som ingående diskuterades och som det argumenterades emot under arbetet med direktivet. Det var att ErP-direktivet skulle inkludera fläktar integrerade i andra energirelaterade produkter. Det är väldigt vagt och skapade stor osäkerhet”.

Varför är detta så kontroversiellt?
”Integrerade fläktar är komponenter som ingår i andra produkter såsom ventilationsenheter, luftbehandlingsenheter, kyl- och luftkonditioneringsenheter. Motståndare mot direktivet hävdar att denna dubbelreglering av delar och produkter orsakar en onödig belastning på deras utvecklingsarbete utan att det ger några fördelar. De hävdar alltså att effektiva komponenter inte ger effektivare produkter. Nu föreslår de därför att detta ska klargöras genom att regleringen omfattar enskilda fläktar som tillverkas och säljs av företag, och inte fläktar som är "skräddarsydda" för en produkt. En skräddarsydd fläkt är en fläkt som skiljer sig från en standardfläkt. Att bara måla en fläkt rosa skulle då innebära att den anses som skräddarsydd och detta skulle då göra det möjligt att på ett enkelt sätt undvika kraven i ErP-direktivet”.

Vilket hot är det du ser?
”Att utesluta integrerade fläktar från förordningen skulle skapa en möjlighet att undvika kravet. Min uppfattning är att det skulle leda till förvirring och stor osäkerhet. Det skulle också kunna leda till utveckling av produkter där en del svarar upp mot kraven i direktiven, medan andra produkter utvecklas som är mindre energieffektiva när ”skräddarsydda” fläktar integreras. Detta skulle vara olyckligt därför att en stor del av de besparingar jag nämnde kommer från fläktar som är integrerade i andra produkter. Inom vissa marknadssegment går mer än 90 % av de fläktar som säljs till tillverkande företag som integrerar fläktarna i sina slutprodukter. Skulle det bli möjligt att exkludera dessa fläktar från regleringen skulle det betyda att vi tar ett stort steg tillbaks och få en ökad energiförbrukning”.

”En förändring skulle innebära ett stort steg tillbaks och leda till en ökad energikonsumtion, förlorade investeringar och även arbetstillfällen”.


Hur diskuteras detta på EU-nivå?
”Det finns ett lagligt krav att kontinuerligt granska och revidera reglerna. Detta inträffade för 327/2011 från april 2014 till samrådsforumets möte i april 2015. Det finns några specifika krav i granskningen som bland annat omfattat en höjning av miniminivån för energieffektivitet. Forumet är ett möte mellan medlemsländer, icke-statliga organisationer och andra intressenter där man kan ta del av den föreslagna revideringen som presenteras. De många förändringar som föreslagits av fläktindustrin togs emot väldigt positivt på forumet”

Du följer arbetet med den granskning som pågår?
”Ja, granskningsprocessen har startat om. Det finns en ny policyansvarig som är ansvarig för förordningen 327/2011 och dess granskning. I samband med detta har det skett en granskning tillbaks i tiden av regelverket. Fläktarbetsgruppen EVIA har varit mycket aktiv och hjälpt till med att svara på alla frågor som dykt upp och på det sättet har EVIA också balanserat trycket från grupper och intressenter som är emot en reglering av fläktar som integreras i olika produkter. Tyvärr så avvisade ändå kontrollutskottet EVIA´s konsekvensbedömning i juni 2018 när det gäller de effekter som skulle uppstå om fläktar integrerade i andra produkter inte skulle omfattas av ErP-direktivet. Syftet med förordningen är ju att minska påverkan på miljön. Om beslutet kvarstår att integrerade fläktar inte skulle omfattas skulle det innebära ett stort steg tillbaks eftersom en stor del av de energibesparingar och minskade utsläpp som skett de senaste åren kommer just
från integrerade fläktar!”

Hur kommer du och fläktindustrin att agera framöver?
”Kampen är inte på nåt sätt över och fläktindustrin kommer att arbeta mycket aktivt för att ge sin syn och information som förmedlas via den policyansvarige när frågan tas upp på en högre nivå. Detta kommer att ske under hösten 2018. Vår förhoppning är att man kommer att få en korrekt och bra bild av vad som uppnåtts med den gällande regleringen och att den får behålla sin nuvarande omfattning. Allas gemensamma intresse är ju att vi ska fortsätta att minska påverkan på vår miljö!”