”Digitala produkter löser problem som analog teknik inte klarar av”

Thomas Sauer, ansvarig för området Digitalisering och Elektronik hos ebm-papst. Foto: Philipp Reinhard.
Ända sedan ebm-papst lanserade utvecklingsstrategin GreenTech år 2009 har det miljöfokuserade och innovativa tekniska utvecklingsarbete fortsatt. Det gäller inte minst inom området kommunikation och möjligheten att skapa integrerade lösningar där fläktar kopplas samman i nätverk och även ansluts till övergripande system. ebm-papst ligger långt fram inom IoT (Internet of Things) vilket skapar helt nya förutsättningar för intelligenta fläktlösningar. Fördelarna mäts i termer som enkla och snabba installationer, ytterligare energieffektiviseringar, förenklad optimering av fläktdrift, förenklad övervakning samt stora möjligheter att arbeta proaktivt med underhåll och service. På lite längre sikt kommer även AI (Artificiell Intelligens) att erbjudas som alternativ, och sammantaget har en plattform för intelligenta lösningar byggts upp under varumärket GreenIntelligence.

GreenIntelligence signalerar också en stark ambition inom digitalisering och Thomas Sauer som ansvarar för området Digitalisering och Elektronik hos ebm-papst förklarar vad som ligger bakom varumärket och vad kunderna kan förvänta sig av det. ”GreenTech har varit en viktig symbol för vår helhetssyn i tio år och de satsningar vi gör för att uppnår en miljövänliga produktion och även produkter som minskar miljöpåverkan. Det arbetet fortsätter men vi har samtidigt tagit det ett steg längre och ytterligare höjt ambitionsnivån. GreenIntelligence kan liknas vid GreenTech plus inom digitalisering. Den nya logotypen visar för våra kunder att en produkt innehåller nätverksbaserad EC-teknologi och att detta skapar ett mervärde som går utöver själva produkten”.

Vad menas med att det uppstår mervärden utöver själva produkten?
”Med det menar vi att fokus inte längre bara ligger på en enstaka produkt rent tekniskt utan att det främst är det resultat exempelvis en fläkt uppnår. Vi har sedan tidigare smarta produkter med inbyggd elektronik och vi har sedan länge erbjudit möjligheter att samla in data från våra produkter för senare visning och analys. Nu blir våra produkter och fläktlösningar ännu mer intelligenta genom att möjligheterna till integration med nätverk blir betydligt fler. Viktiga data blir på så sätt tillgängliga och användbara oavsett var användaren befinner sig. På detta sätt skapas viktiga mervärden när digitala produkter kan lösa problem på ett sätt som inte är möjligt med analog teknik”.

Används digitaliseringen redan idag?
”Ja. Vi har till exempel utvecklat vår egen cloud-lösning som vi kan använda för att inhämta data från nätverksanslutna produkter oavsett var i världen de finns till vårt datacenter i Mulfingen. Här kan vi sedan se om produkten fungerar som den ska eller om det behövs underhåll, justeringar eller optimeringar.”

”Genom digitalisering blir det möjligt att arbeta mer förebyggande när det gäller underhållsplanering”

Thomas Sauer, ansvarig för området Digitalisering och Elektronik hos ebm-papst

Är möjligheterna till förebyggande underhåll det största mervärdet för kunderna?
”Det är inte allt, men det är en viktig aspekt. Låt oss ta exemplet bostadsventilation. Här kan vi med uppkopplade fläktar enkelt se om dessa arbetar optimalt. Denna information är också tillgänglig för fjärranslutna användare. Några av fördelarna är en effektivare styrning som ger bättre luftkvalitet, längre livslängd och bättre planerad service. Det går också att säkerställa att underhållsinsatser görs i god tid innan det finns risk att det blir störningar i ett system på grund av att serviceinsatser sätts in för sent. Samtidigt är det givetvis en stor fördel att kunna planera underhållsarbetet så att det inte utförs i onödan. Idag är det vanligt att underhåll sker mer för att man ska vara på den säkra sidan, men det är alltså något som kan undvikas med intelligenta lösningar”.

Kan du ge exempel på andra mervärden?
”Vi kan uppnå större energieffektivitet genom digitalisering och nätverksanslutna enheter. Vi har redan uppnått mycket hög effektivitet genom att optimera motorer, elektronik och aerodynamik. Det finns inte längre mycket utrymme för förbättringar där. Fläktar ger därför störst besparingar i sina respektive applikationer genom att de kan styras och övervakas så att de endast körs när de behövs och på den effekt som en applikation kräver. Här finns en mycket stor energisparpotential”, avslutar Thomas Sauer.