Ännu ett rekordår för ebm-papst

Räkenskapsåret 2015/2016, som avslutade den sista mars i år, blev ännu ett rekordår för ebm-papst. Koncernens omsättning ökade med 7 % till 1,680 miljarder Euro och antalet anställda ökade med nästan 600 personer. Totalt har nu ebm-papst mer än 12.550 medarbetare runt om i världen. Även utvecklingen i Sverige är mycket positiv. ebm-papst förvärv av det spanska elektronikföretaget IKOR i början av 2016 kommer att öka antalet anställda med ytterligare närmare 800 personer.

Hans Peter Fuchs som är CFO för koncernen ebm-papst pekar på de stora investeringar som genomförts som en viktig anledning till den kraftiga tillväxten. ”Vi har förstärkt vår ledande ställning såväl tekniskt som marknadsmässigt genom att lansera många innovativa nyheter. För att möjliggöra en fortsatt tillväxt har vi under räkenskapsåret 2015/2016 genomfört investeringar motsvarande 137 miljoner Euro vilket är mer än någonsin tidigare. För räkenskapsåret 2016/2017 har vi förväntningar om en omsättningsökning på drygt 9 %”.

ebm-papst har ökat koncernens marknadsandelar i samtliga regioner och trenden är en fortsatt stark tillväxt i regionerna Asien och Amerika medan tillväxten troligen blir något svagare i Europa inklusive Tyskland. Koncernen har tagit fram ett strategiprogram, ”Structure 2020”, som ska säkerställa en framtida positiv utveckling och där en anpassning av organisationen till det stora antalet nya anställda utgör en viktig del. ”Vi genomför strategiprogrammet för att ytterligare stärka vår position på den globala marknaden och för att i ännu högre grad kunna tillgodose våra kunders behov av snabba leveranser, flexibla lösningar och tillgång till teknisk expertis”, säger Thomas Borst som är ansvarig för marknadsföring och försäljning inom ebm-papst Group. ebm-papst nuvarande organisationsstruktur är uppbyggd runt tre centrala områden; ventilationslösningar, automotive och drivteknik samt lösningar för privata hem. Det största området är ventilation som svarar för drygt 60 % av koncernens omsättning.

Satsningar på forskning, tekniska innovationer och utbyggd produktionskapacitet
De tekniska utvecklingssatsningar som ebm-papst genomfört under 2015/2016 har haft stor betydelse för samtliga områden. Fokus i utvecklingsarbetet har varit på aerodynamik, ökad energieffektivitet och utökade möjligheter till elektronisk styrning och integration med systemlösningar. Investeringarna i forskning och teknisk utveckling (R&D/FoU) uppgick under räkenskapsåret till 104 miljoner Euro. Dr. Bruno Lindl är ansvarig för R&D och ser fler framtida tekniska trender där han menar att ebm-papst ska gå i täten för utvecklingen. ”Det finns en potential till ytterligare innovationer inom olika områden som exempelvis aerodynamik och akustik. Här ser vi goda möjligheter att bedriva utvecklingsarbetet tillsammans med externa forskningsinstitut. Ett annat prioriterat område är forskning med anknytning till ”Industri 4.0” som är den tyska regeringens strategi för IoT (Internet of Things). Detta arbete sker bland annat genom nära samarbeten med ett par universitet där vi också genomför betydande investeringar i olika projekt”.

Även när det gäller produktionsanläggningarna genomförde ebm-papst betydande investeringar 2015/2016, totalt 137 miljoner Euro, med målet att utöka produktionskapaciteten. ”Den kraftigt ökade efterfrågan på fläktar och motorer gjorde det nödvändigt att snabbt ta ett beslut om ett investeringsprogram vid anläggningarna i Tyskland. Vid anläggningen i Mulfingen-Hollenbach startade projekteringsarbetet för ett nytt distributionscenter i september 2015 och arbetet beräknas vara klart mot slutet av 2016. Vid koncernens huvudanläggning i Mulfingen har planeringen av en ny byggnad för verksamheten inom R&D samt administrativa avdelningar påbörjats”, säger Thomas Wagner som ansvarar för ebm-papst produktionsplanering och materialinköp.

Ett par exempel på den utbyggnad som skett av koncernens produktionskapacitet är den nya anläggning för elektronikproduktion, med en yta på 3.800 kvm, som togs i drift i mars i år. Projekteringsarbetet med en utbyggnad av anläggningen med drygt 10.000 kvm påbörjades också under 2016. Betydande investeringar har även skett vid ebm-papst fabriker i Slovenien och Ungern.

Thomas Wagner betonar den betydelse förvärvet av det spanska företaget IKOR har för koncernens produktionskapacitet inom elektronikområdet. ”IKOR är verksamt i Spanien, Mexiko och Kina och företagets olika produktionsanläggningar gör det möjligt för oss att producera lokalt nära kunderna vilket är en stor fördel. Den expertis IKOR har inom Industri 4.0 och trådlös kommunikation via Internet (IoT) är också betydelsefull då vi ser en snabb framtida utveckling inom området”.